ʥ
Връзката и обмяната Ви на данни с този сайт са защитени
ı
ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
Ţ
ő
ı

ОП - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 175 "Слънчеви лъчи"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 175 Слънчеви лъчи“, ул. „Тодор Ф.Чипев“ № 1 на територията на район „Лозенец” СО.

Прилагаме следната документация, необходима за участие в конкурса:

Наименование Сваляне
1. Обява за общ. поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
2. Информация за публикувана обява
3. Приложение - №1 Техническа спецификация общи
4. Приложение - №1 - 1 - Технически спецификации специални изисквания
5. ЕЕДОП - стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
6. Образец - №1 - Опис на документите
7. Образец - №2 - Представяне на участника
8. Образец - №3 - Декларация за съгласие за обработка на лични данни
9. Образец - №4 - Ценово предложение
10. Образец - №4 - Количествено стойностни сметки
11. Образец - №5 - Техническо предложение
12. Образец - №6 - Декларация по чл. 3 т. 8
13. Образец - №7 - Декларация по ЗМИП
14. Образец - №8 - Проект на договор
Sedcardsystem | MK1 v8.9.13 | RegNr. 18418 | webdesign Œ
û