ʥ
Връзката и обмяната Ви на данни с този сайт са защитени
ı
ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
Ţ
ő
ı

ОП - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 175 "Слънчеви лъчи", град София

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 175 Слънчеви лъчи“, ул. „Тодор Ф.Чипев“ № 1 на територията на район „Лозенец” СО.

Прилагаме следната документация, необходима за участие в конкурса:

Наименование Сваляне
1. Обява за събиране на оферти
2. Приложение №1 Техническа спецификация общи
3. Приложение №1-1 Технически спецификации специални изисквания
4. Образец №1 Заявление
5. Образец №2 Декларация за съгласие за обработка на лични данни
6. Образец №4 Техническо предложение
7. Образец №5 Ценово предложение
8. Образец №5-1 Количествено стойностни сметки
9. Образец №6 Декларация по чл. 3 т. 8
10. Образец №7 Декларация по ЗМИП
11. Образец №8 Проект на договор
Sedcardsystem | MK1 v8.9.13 | RegNr. 18418 | webdesign Œ
û