ʥ
Връзката и обмяната Ви на данни с този сайт са защитени
ı
ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
Ţ
ő
ı

Поръчка №: 05216-2018-0002

Þ16 октомври 2018, 12:47
Ғ725

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №175 „Слънчеви лъчи“, ул. „Тодор Ф.Чипев“ № 1 на територията на район „Лозенец” СО.

За да видите решението и обявлението на поръчката в сайта на АОП, моля натиснете  тук.

Прилагаме следната документация, необходима за участие в конкурса:

Наименование Сваляне
1. Техническа спецификация - разяснения
2. Техническа спецификация - изисквания
3. Документация - доставка храни
4. Образец 1 - опис
5. Образец 3 - техническо предложение
6. Образец 4 - ценово предложение
7. Проект на договора
8. Образец 5 - декларация за обработка на личните данни
9. ЕЕДОП - стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
10. Количествено-стойностна сметка към ценово предложение
11. Приложение 3 - приемо-предавателен протокол
12. Приложение 4 - констативен протокол за установяване на недостатъци
Sedcardsystem | MK1 v8.9.13 | RegNr. 18418 | webdesign Œ
û